วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


 เครื่องโทรศัพท(Telephone) 
     เครื่องโทรศัพท์เป็นอุปกรณืที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งกับผู้รับที่ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก
ในปัจจุบันนี้เพราะสามารถที่จะทำการโอนสายการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์
การบันทึกเสียงคู่สนทนา 
ภายในโทรศัพท์เครื่องเดียว ทำการติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมี 2 ประเภทคือ

     1. โทรศัพท์ประเภทใช้สาย มี 2แบบ 
          1.1 โทรศัพท์ระบบสายตรง เป็นโทรศัพท์ไว้ติดต่อภายนอกโดยตรงไม่ผ่านระบบตู้สาขา
ในการสลับสาย
          1.2 โทรศัพท์ระบบพีเอบีเอกซ์ เป็นโทรศัพท์ระบบตู้สาขา หรือชุมสายในการสลับสาย
เพื่อโอนไปยัง เครื่องโทรศัพท์ ที่อยู่ภายในสำนักงาน
     2. โทรศัพท์ประเภทไร้สายมี 2 แบบคือ
          2.1 โทรศัพท์ไร้สายแบบติดตั้งอยู่กับที่ ประกอบไปด้วยโทรศัพท์ตัวแม่กับตัวลูกรัศมีการทำงาน
ขึ้นอยู่กับ สถานที่ใช้งาน
         2.2 โทรศัพท์ไร้สายแบบเคลื่อนที่ เป็นโทรศัพท์ที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกในการใช้
และงานพกพา รัศมีของการทำงานขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่ให้บริการ โดยมีการเชื่อมโยงลักษณะตาข่าย
ที่เรียกว่าระบบเซลลูล่า
     
        การดูแลรักษาโทรศัพท์
    1. ควรมั่นทำความสะอาดโทรศัพท์เป็นประจำ
    2. ควรจัพดวางหรือติดตั้งโทรศัพท์ในบริเวรที่แ้ห้งไม่เปียกชื้น
    3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ในคู่มือที่แนบมา 

    4. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่นสายดิน สายนำสัญญานว่ามีการชำรุดหรือไม่ หากมีการชำรุด
ก็ทำกาีรซ่อมแซม หรือเปลี่ยอุปกรณ์ทันที 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น